Sollentuna Bibliotek

Sollentuna är en riktig tillväxtkommun. Befolkningsutvecklingen har sannerligen varit exponentiell och andelen barn ökar stort. Detta ställer inte bara krav på bostadsplanering och infrastruktur, utan även på biblioteken. Sollentuna bibliotek består i nuläget egentligen av ett flertal gemensamma verksamheter varav tre är öppna för allmänheten. Själva huvudbiblioteket är ett traditionellt bemannat bibliotek, men i Arena Edsberg och Arena Rotebro finner man två särskilda sidobibliotek. Dessa är vad som har kommit att kallas för meröppna. Med detta åsyftas en verksamhet vars syfte är att utöka biblioteksverksamhetens tillgänglighet utan att samtidigt öka kraven på personaltäthet. Därför är de helt obemannade. Tillträde får man istället med hjälp av sitt ordinarie lånekort en särskild kod.

I en studie från Lunds universitet som publicerades i början av 2015 så konstaterades att denna verksamhetsform kan ha väldigt positiv inverkan på lokalsamhället i stort. Åtminstone så länge tillgängligheten matchas av information om hur systemet faktiskt fungerar. Då det årligen lånas ut mer än 350 000 böcker i Sollentuna kommun så måste man onekligen konstatera att de ligger i framkant när det kommer till biblioteksverksamhet. För att få lite perspektiv på denna faktiskt väldigt omfattande verksamhet kan det vara på sin plats att ta en titt i backspegeln.

Folkbiblioteken i Sverige

Sverige har en förhållandevis lång tradition av allmän biblioteksverksamhet. Redan i början på 1800-talet hade det under kyrklig försorg etablerats ett flertal mindre bibliotek vars syfte var att främja läskunnighet och folkbildning. Mycket har hänt sedan dess och nu för tiden tas det nog för givet att varje Kommun erbjuder kostnadsfri utlåning av böcker. Kanske har det även nått en sådan omfattning att vi inte längre reflekterar över dess syfte. Så, vad fyller biblioteksväsendet för funktion?

Sverige och biblioteksväsendet

Oavsett hur man själv förhåller sig till biblioteken så har de ett konkret och lagstadgat syfte. Inte bara ska de främja litteraturens ställning utan har även det något tungsamma ansvaret att verka för det demokratiska samhällets utveckling. Men hur sker detta i praktiken? Det kanske låter självklart, men en stor del av jobbet handlar om att faktiskt göra biblioteken tillgängliga för besökare. En stor utmaning har varit att öka besöksfrekvensen bland lässvaga grupper. Typiskt sett så är lässvagheten mer utbredd bland lågutbildade och nyanlända. På senare tid har språkcaféer, ett utökat utbud av lättläst litteratur och prioriterad bokbussverksamhet visat sig vara några till synes framgångsrika vägar att möta dessa grupper.

Bibliotekens framtida ställning i Sollentuna kommun

Hur ser framtiden ur för Sollentuna kommuns biblioteksverksamhet? Enligt kommunens egna befolkningsprognoser för perioden 2017 till 2026 kommer folkmängden att uppgå till över 85 000 personer. Av naturliga skäl ställer detta även större krav på biblioteken. Då kommunen än så länge i stor utsträckning har lyckats med uppdraget att faktiskt göra biblioteken tillgängliga finns det egentligen ingen tvekan om att verksamheten kommer att fortsätta uppfylla sin funktion. Men de framtida utmaningarna är fortfarande många. Bland barn och unga så har biblioteken fått något utav en tveeggad ställning. Samtidigt som det ska vara en öppen plats så finns ändå särskilda krav på begränsad högljuddhet och mer utbrett lugn. Att förena kommande generationers förväntningar med det traditionella biblioteksformatet kan visa sig vara svårare än väntat.